R O B E R T   S Z E W C Z Y K
A R C H I T E K T   R A S Z Y N 

 

Jednostka poszukuje swej tożsamości tylko wówczas, gdy wątpi w jej jakość.

Nicolás Gómez Dávila